「Học bằng biên dịch」の記事一覧

Thông qua việc dịch chi tiết các tin tức, đoạn văn => học từ vựng => học cách hành văn => học cách hệ thống từ ngữ rõ ràng.
=> mở rộng vốn từ.